Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 18-12-2020

Beginselen van gegevensverwerking in de KNAPP-groep

KNAPP hecht groot belang aan de bescherming van uw privésfeer en uw persoonsgegevens.

Om te voldoen aan onze verplichtingen om informatie te verstrekken overeenkomstig Artikel 12 e.v. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorzien we u graag van de volgende informatie over gegevensbescherming.

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking?

Zoals gedefinieerd in het gegevensbeschermingsrecht is de verwerkingsverantwoordelijke:

KNAPP Benelux BV
Noordhoven 19
6042NW Roermond
Netherlands

data.protection@knapp.com

Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op: knapp.com/home/impressum/.

Een contactpersoon en, indien nodig, de functionaris voor gegevensbescherming voor de ondernemingen van de groep staan op: knapp.com/en/locations/

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door KNAPP en voor welk doel?

Als we gegevens van u hebben ontvangen, gebruiken we deze gegevens over het algemeen enkel voor het doel waarvoor we het hebben ontvangen of verzameld.

Gegevensverwerking voor een ander doel zou alleen van toepassing zijn voor zover aan de wettelijke vereisten overeenkomstig met Artikel 6, lid 4 AVG wordt voldaan. In dat geval nemen we natuurlijk alle informatieverplichtingen op grond van Artikel 13, lid 3 AVG en Artikel 14, lid 4 AVG in acht.

Websitegebruik

Het gebruik van deze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Alleen u bepaalt of u bijvoorbeeld ons uw e -mailadres of uw postadres wilt geven zodat wij in contact met u kunnen komen, uw verzoek kunnen verwerken of u toegang kunnen verlenen tot speciale informatie of aanbiedingen. We verzamelen hiervoor geen persoonsgegevens op onze website zonder uw uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming. Als u ons persoonsgegevens verstrekt, worden deze in strikt vertrouwen behandeld en worden deze niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derde partijen doorgegeven. Alle informatie die we van u krijgen wanneer u gebruik maakt van onze internetdiensten wordt uitsluitend gebruikt om gebruikersinformatie te verwerken en voor communicatie met betrekking tot orders, producten en diensten.

Cookies

Zodra u contact met ons opneemt, ontvangen we bepaalde informatie en bewaren deze. We gebruiken onder andere cookies. Cookies zijn stukjes van de gegevens die automatisch worden opgeslagen op uw computer in overeenstemming met strenge regels en met inhoud die u kunt controleren. We gebruiken cookies uitsluitend om onze website gebruiksvriendelijker voor u te maken, om u bijvoorbeeld toegang te geven tot de website zonder iedere keer uw wachtwoord of uw voorkeuren te hoeven invoeren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van onze website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit te compileren voor de website-exploitanten, en te zorgen voor verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google kan deze informatie ook aan derde partijen versturen, mits dit wordt vereist door de wet of indien derde partijen deze gegevens namens Google verwerken. In geen geval koppelt Google uw IP-adres aan andere gegevens die uit Google worden opgehaald. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instelling van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen of te klikken op “Niet akkoord” in de referentiebanner. We wijzen er echter op dat u in dit geval misschien niet de volledige reikwijdte van alle functies van de website zult kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die door Google over u worden verzameld op de wijze zoals hierboven beschreven en voor het doel zoals hierboven vermeld.

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt automatisch informatie en bewaart deze in serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Het betreft het volgende:

  • Browsertype/-versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang vraagt
  • De tijd van de serverquery

Deze gegevens zijn niet te herleiden tot specifieke personen en worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip te controleren, als we specifieke aanwijzingen krijgen van onrechtmatig gebruik.

Wat is de juridische grondslag voor de hierboven beschreven verwerking?

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is, in het algemeen, en zo lang er geen specifieke wettelijke verplichting is, Artikel 6 AVG. Hierbij moeten in het bijzonder de volgende mogelijkheden in acht worden genomen:

  • Toestemming (Artikel 6, lid 1, onder a AVG)
  • Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten (Artikel 6, lid 1, onder b AVG)
  • Gegevensverwerking gebaseerd op afweging van belangen (Artikel 6, lid 1, onder f AVG)
  • Gegevensverwerking voor de naleving van een wettelijke verplichting (Artikel 6, lid 1, onder c AVG)

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt op grond van toestemming heeft u het recht om deze toestemming op elk moment te herroepen en zijn we verplicht om de intrekking in de toekomst te respecteren.

Als we gegevens verwerken op basis van het afwegen van belangen heeft u, als betrokkene, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de bepalingen van Artikel 21 AVG.

Hoe lang zullen de gegevens worden opgeslagen?

We verwerken de gegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel.

Als er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van vennootschapsrecht of belastingrecht, worden de relevante persoonsgegevens bewaard voor de duur van de bewaarplicht. Zodra de bewaarplicht afloopt, wordt er gecontroleerd of er verdere noodzaak bestaat voor verwerking. Wanneer er geen noodzaak is, worden de gegevens verwijderd.

U kunt natuurlijk informatie aanvragen (zie hieronder) over uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen en in het geval waarin er geen noodzaak is, verzoeken om de gegevens te verwijderen of de verwerking te beperken.

Aan welke ontvangers worden de gegevens gegeven?

Uw persoonsgegevens worden doorgaans alleen gegeven aan derde partijen indien dit nodig is om een contract met u na te komen, als de gegevens mogen worden doorgegeven op basis van het afwegen van belangen in de zin van Artikel 6, lid 1, onder f AVG, als we wettelijk verplicht zijn om gegevens door te geven of indien en wanneer u toestemming heeft gegeven.

Hoe garandeert KNAPP de beveiliging van de gegevens?

We nemen zorgvuldige voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang. De voorzorgsmaatregelen zijn in overeenstemming met de huidige stand van de technologie en wettelijke vereisten.

Hoe kan ik mijn rechten als een “betrokkene” uitoefenen?

U heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt.

Als het verzoek om toegang tot de gegevens niet schriftelijk wordt gedaan, vereisen wij, indien nodig, bewijs van u dat verifieert dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

U heeft ook het recht om te verzoeken om rectificatie, doorhaling of beperking van de verwerking, voor zover u wettelijk gerechtigd bent.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Hetzelfde geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U heeft in het bijzonder het recht om bezwaar te maken volgens Artikel 21, lid 1 en lid 2 AVG tegen de verwerking van uw gegevens in verband met directmarketingdoeleinden, als deze is gebaseerd op het afwegen van belangen.

U heeft bovendien het recht om bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming te klagen over onze verwerking van persoonsgegevens.

Overal waar we op deze website gegevens verzamelen voor een specifiek doel krijgt u de kans om uw gegevens uit te sluiten, hetzij door op een vakje te klikken of door het dienovereenkomstig aanpassen van uw browserinstellingen.

U kunt op elk moment contact opnemen met data.protection@knapp.com voor mededelingen in verband met de bovengenoemde rechten en voor andere vragen, zorgen of suggesties met betrekking tot het onderwerp gegevensbescherming.

Links naar andere websites

De website bevat koppelingen naar externe websites. Als we niet in staat zijn om deze websites te beïnvloeden, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor hun inhoud en gegevensbeschermingsbeleid.